11

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

Hôm nay ngày 19/4/2016 Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tài liệu Đai Hội Cổ Đông năm 2016

Trong năm 2015 các thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty đã được báo cáo về tình hình... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Họp Hội Đồng Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh trân trọng kính mời Qúy cổ đông tham dự cuộc... "Xem tiếp..."

DSC_1348

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2015

  Hôm nay ngày 18/4/2015 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã được... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chương trình họp Đại Hội Cổ Đông năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Quy chế đề cử / ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Năm 2014, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng, một số xí nghiệp đang thiếu... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh trân trọng kính mời Qúy cổ đông tham dự... "Xem tiếp..."