Quy chế đề cử / ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thực hiện, như sau:

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN

MAY VIỆT THỊNH NHIỆM KỲ 2015 – 2019

 

 • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
 • Căn cứ Nghị định số 102/2010 NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Căn cứ Thông tư số 121/2012 /TTBTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Việt Thịnh,

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thực hiện, như sau:

 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát:
  • Hội đồng quản trị:

           Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 là ba (03) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất là 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

 • Ban kiểm soát:

           Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 là ba (03) người. Trong số các thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có trình độ đại học Tài chánh kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

           Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Việt Thịnh :

3.1     Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

–         Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 13 Luật Doanh nghiệp;

–         Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

–         Là cổ đông cá nhân sỡ hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 (sáu) tháng trở lên, hoặc là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong quản lý KD phù hợp với ngành nghề SX chính của công ty ( may mặc ) ,và đã từng quản lý điều hành trong doanh nghiệp cùng nghành nghề có  quy mô từ 3.000 lao động trở lên  :

–         Và phải được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên đề cử;

+        Nếu tổng số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến hai mươi phần trăm (20%) thì được đề cử tối đa một (01) thành viên;

+        Từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến năm mươi phần trăm (50%) thì được đề cử tối đa hai (02) thành viên;

+        Từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử tối đa ba (03) thành viên;

3.2     Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

3.3     Thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

–         Từ 21 tuổi trở lên có đủ năng lực, hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

         Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty và hiểu biết về Pháp luật.

         Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

         Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám Đốc và người quản lý khác trong Công ty.  

–         Và phải được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên đề cử;

+        Nếu tổng số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến hai mươi phần trăm (20%) thì được đề cử tối đa một (01) thành viên;

+        Từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến năm mươi phần trăm (50%) thì được đề cử tối đa hai (02) thành viên;

+        Từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử tối đa ba (03) thành viên;

3.4     Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

 1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát:

         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Việt Thịnh các cổ đông có quyền lập nhóm  để đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát (theo mục 3 của quy chế này).

–         Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:
  • Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên gồm:
   • Biên bản họp nhóm V/v đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
   • Đơn ứng cử hoặc đề cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

5.1.3  Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);

5.1.4  Bản sao (có sao y hoặc công chứng): CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

5.1.5  Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có);

5.1.6  Trường hợp ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài thể hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

 • Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát gửi về: Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần May Việt Thịnh Số 58 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM trước ngày 18/04/2015.
 1. Hiệu lực:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận trên 50% trở lên.

                                                                                                       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI