Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

04/06/2019  21:42:49

Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/04/2019 tại hội trường công ty và kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 15 phút ; nội dung đại hội thể hiện chi tiết trong nghị quyết và biên bản đại hội :

 1. Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 : xem nghị quyết …

 2. Biên bản đại hội cổ đông năm 2019 :  xem biên bản họp …