Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

03/30/2019  08:55:40

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2019 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía quý cổ đông, Hội Đồng Quản Trị công ty CP May Việt Thịnh đã ban hành bộ tài liệu họp để quý cổ đông tham khảo như sau :

  1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 : xem báo cáo
  2. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2018 : xem báo cáo…
  3. Quy chế đại hội đồng cổ đông năm 2019 : xem quy chế
  4. Chương trình đại hội đồng cổ động năm 2019 : xem chương trình