Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

04/07/2018  17:42:49

Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 07/04/2018 tại hội trường công ty và kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 05 phút ; nội dung đại hội thể hiện chi tiết trong nghị quyết đại hội : xem nghị quyết