Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán về tình hình tài chính năm 2017 : xem nội dung chi tiết

Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2017

Ngày 12/09/2017 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng... "Xem tiếp..."