Chương trình họp Đại Hội Cổ Đông năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP MAY VIỆT THỊNH

 Thời gian : 08h00, Thứ  bảy ngày 18 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần May Việt Thịnh.

 

NỘI DUNG

 

Thời lượng

1.       THỦ TỤC KHAI MẠC

 

 

§ Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.

 

Ban tổ chức

08:00 – 08:30

§ Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

Ông Dũng

08:30 – 08:35

§ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách CĐ

08:35 – 08:45

2.       PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

 

§ Giới thiệu và biểu quyết thông qua :

–       Thư ký Đại hội

–       Chương trình Đại hội

–       Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội

Chủ tọa

Đại hội

 

08:45 – 08:50

§ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ( có biểu quyết )

Ban tổ chức

08:50– 09:00

§ Phát biểu khai mạc Đại hội

Chủ tọa

Đại hội

09:00 – 09:05

§ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tổng Giám Đốc

09:05 – 09:25

§ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính  năm 2014

Bà Trưởng Ban kiểm soát

 

09:25 – 09:45

§ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo điều lệ

HĐQT

Ông Công

09:45 – 09:50

§ Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty.

HĐQT

Ông Công

09:50 – 10:05

§ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

HĐQT

Ông Công

10:05 – 10:10

§ Báo cáo của HĐQT về kết quả nhiệm kỳ 2010 – 2014 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2015 – 2019.

HĐQT

Ông Trường

10:10 – 10:20

3.       PHẦN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN

Chủ tọa

Đại hội

10:20 – 10:35

4.       CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẤY BIỂU QUYẾT  THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Đại hội

10:35 – 10:40

5.       HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2010 – 2014 TUYÊN BỐ TỪ NHIỆM

Chủ tọa

Đại hội

10:40 – 10:45

6.       GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

§ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

§ Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

§ Giới thiệu lý lịch trích ngang ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

 

 

Ông Tiến

 

10:45 – 10:55

7.       BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2019

 

 

Bà Liên

 

 

10:55 – 11:05

§ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

§ Tiến hành bầu HĐQT, BKS

8.       ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO ( 10 PHÚT )

 

11:05 – 11: 15

9.       CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Bà Liên

11:15 – 11:20

10.    HĐQT, BKS HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BẦU CÁC CHỨC DANH

 

11:20 – 11:30

11.    THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2019

HĐQT

BKS

11:30 – 11:40

12.    HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2015 – 2019 RA MẮT ĐẠI HỘI

 

11:40 – 11:45

13.    THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT  VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thư ký

Đại hội

11:45 – 11:55

14.    BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Dũng

12:00

 

                                                                                                                                            BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI