Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

03/12/2019  15:03:40

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 06/04/2019, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp : Thong bao moi hop DHCD 2019

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019: Thong bao chot DS & chi tra co tuc 2018

Nội dung giấy ủy quyền :  Giay uy quyen DHCD 2019

Nội dung giấy đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông : Giay dang ky tham du DHCD 2019