Thông báo cấp lại sổ cổ đông

Ngày 25/05/2018, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2017 : Xem nội dung báo cáo

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán về tình hình tài chính năm 2017 : xem nội dung chi tiết

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2018 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp... "Xem tiếp..."

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May... "Xem tiếp..."

Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2017

Ngày 12/09/2017 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng... "Xem tiếp..."

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

Ngày 03/05/2017, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên năm 2016

Nội dung báo cáo thường niêm năm 2016 : 

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2017 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp... "Xem tiếp..."

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 08/04/2017, Kính... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Xem báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

 Ngày 27/06/2016, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị năm 2015

Nội dung báo cáo quản trị năm 2015 …..

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 ….

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

 Ngày 12/05/2015 Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."