Báo cáo thường niên năm 2018

04/04/2019  14:21:23 Báo cáo thường niên 2018 : xem báo cáo

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

03/12/2019  15:03:40 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

09/14/2018 14:30:25 Ngày 14/09/2018 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký... "Xem tiếp..."

Thông báo cấp lại sổ cổ đông

05/25/2018  15:30:09 Ngày 25/05/2018, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên 2017

04/03/2018  10:21:23 Báo cáo thường niên 2017 : xem báo cáo …..

Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2017

Ngày 12/09/2017 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng... "Xem tiếp..."

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

Ngày 03/05/2017, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên năm 2016

Nội dung báo cáo thường niêm năm 2016 : 

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 08/04/2017, Kính... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Xem báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

 Ngày 27/06/2016, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị năm 2015

Nội dung báo cáo quản trị năm 2015 …..

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 ….

Thông báo cấp mới sổ cổ đông

 Ngày 12/05/2015 Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Báo cáo thường niên năm 2014

Năm 2014 công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao công tác tổ chức quản lý... "Xem tiếp..."