Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 08/04/2017, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp :Thong bao hop DHCD nam 2017

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017: Thong bao chot danh sach co dong 2017

Nội dung giấy ủy quyền :  Giay uy quyen hop DHCD nam 2017