Tài liệu Đai Hội Cổ Đông năm 2016

Trong năm 2015 các thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý và cả năm 20150001

0002

0003