Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 07/04/2018, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp : Thong bao moi hop DHCD 2018 

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018: Thong bao chot danh sach DHCD-2018

Nội dung giấy ủy quyền :  GIAY UY QUYEN 2018

Nội dung giấy đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông : GIAY DANG KY DU DHCD 2018