Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

03/16/2018  09:01:33

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 07/04/2018, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp : Thong bao moi hop DHCD 2018 

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018: Thong bao chot danh sach DHCD-2018

Nội dung giấy ủy quyền :  GIAY UY QUYEN 2018

Nội dung giấy đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông : GIAY DANG KY DU DHCD 2018