Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

03/14/2020  10:52:10

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 28/03/2020, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp : MOI HOP CO DONG NAM 2020

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ Đông năm 2020: giay uy quyen 2020

Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010 : Giay xac nhan tham du DH 2020