Thông báo công ty kiểm toán tài chính năm 2022

16/06/2022 11:01:45 Ngày 13/06/2022 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Nghị quyết đại hội đồng cổ động năm 2022

16/04/2022  16:12:03 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2022

03/29/2022  16:59:40 Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2022 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên năm 2021

03/29/2022  16:53:23 Báo cáo thường niên 2021 : BAO CAO THUONG NIEN 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

03/18/2022  13:10:28 Báo cáo tài chính đã kiểm toán về tình hình tài chính năm 2021 : BAO CAO TAI CHINH... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh kính gửi tới toàn thể quý cổ đông báo... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2021

28/06/2021 17:01:45 Ngày 28/06/2021 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Quyết định bổ nhiệm phụ trách quản trị công ty

Ngày 28/5/2021, Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Trúc là người phụ... "Xem tiếp..."

Thông báo chi cổ tức năm 2020

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ... "Xem tiếp..."

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

03/04/2021  17:30:03 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."

Tài liệu họp hội đồng cổ đông năm 2021

03/26/2021  11:34:40 Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2021 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự... "Xem tiếp..."

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020

03/18/2020  11:50:28 Báo cáo tài chính đã kiểm toán về tình hình tài chính năm 2020 : BCTC NAM 2020 (da... "Xem tiếp..."

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

03/09/2021  14:03:10 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh kính gửi tới toàn thể quý cổ đông báo... "Xem tiếp..."

Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2019

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ... "Xem tiếp..."

Thông báo cấp lại sổ cổ đông

28/12/2020 15:40:42 Ngày 25/12/2020 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận... "Xem tiếp..."

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2019

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2020

23/07/2020 8:08:45 Ngày 22/07/2020 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53 Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt... "Xem tiếp..."

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/29/2020  11:26:49 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."