Thông báo công ty kiểm toán năm 2020

23/07/2020 8:08:45 Ngày 22/07/2020 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53 Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt... "Xem tiếp..."

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/29/2020  11:26:49 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/23/2020  13:57:40 Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2020 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự... "Xem tiếp..."

Các quy chế tại đại hội đồng cổ động năm 2020

Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 : xem chi tiết Quy chế bầu cử hội... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên năm 2019

03/17/2020  10:21:23 Báo cáo thường niên 2019 : xem nội dung báo cáo thường niên 2019

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

03/14/2020  10:52:10 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên năm 2018

04/04/2019  14:21:23 Báo cáo thường niên 2018 : xem báo cáo

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

03/30/2019  08:55:40 Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2019 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự... "Xem tiếp..."

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

03/12/2019  15:03:40 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

09/14/2018 14:30:25 Ngày 14/09/2018 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên 2017

04/03/2018  10:21:23 Báo cáo thường niên 2017 : xem báo cáo …..

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

03/16/2018  09:01:33 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."