Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

03/09/2021  14:03:10

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ được tiến hành vào ngày 03/04/2021, Kính mong quý cổ đông đến tham dự đông đủ. 

Nội dung chi tiết thông báo họp : Nội dung thư mời

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ Đông năm 2021: Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 : Mẫu giấy xác nhận