Thông báo công ty kiểm toán năm 2020

23/07/2020 8:08:45

Ngày 22/07/2020 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

CONG BO DON VI KIEM TOAN 2020