Thông báo chi cổ tức năm 2020

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 là ngày 13/04/2021 và quyết định chi trả cổ tức là 10% trên mệnh giá ( tức là 1.000 đồng / cổ phiếu). Ngày dự kiến chi trả là ngày : 29/04/2021.

Xem nội dung thông báo