Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2019

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 25/12/2020 và quyết định chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá ( tức là 1.500 đồng / cổ phiếu). Ngày dự kiến chi trả là ngày : 11/01/2021.

Nội dung thông báo