Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2019

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 là ngày 01/02/2021 và quyết định chi trả cổ tức là 10% trên mệnh giá ( tức là 1.000 đồng / cổ phiếu). Ngày dự kiến chi trả là ngày : 05/02/2021.

Xem nội dung thông báo