Thông báo cấp lại sổ cổ đông

05/25/2018  15:30:09

Ngày 25/05/2018, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Huỳnh Thị Anh – Mã số cổ đông : 030091 . Trong vòng 07 ngày, nếu không có sự phản hồi nào, Công ty CP May Việt Thịnh sẽ tiến hành cấp lại sổ mới cho cổ đông Huỳnh Thị Anh. Nội dung chi tiết như hình sau :

img131