Thông báo cấp lại sổ cổ đông

28/12/2020 15:40:42

Ngày 25/12/2020 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Kim Quy – Mã số cổ đông: 030565. Trong vòng 15 ngày, nếu không có sự phản hồi nào Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh sẽ tiến hành cấp lại sổ mới cho cổ đông Trần Thị Kim Quy.

Giấy đề nghị cấp lại sổ cổ đông