Tài liệu họp hội đồng cổ đông năm 2021

03/26/2021  11:34:40

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2021 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía quý cổ đông, Hội Đồng Quản Trị công ty CP May Việt Thịnh đã ban hành bộ tài liệu họp để quý cổ đông tham khảo như sau :

  1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 : xem báo cáo
  2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 : xem báo cáo
  3. Chương trình đại hội cổ động năm 2021 : xem chương trình
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát : xem báo cáo
  5. Dự thảo quy chế Đại hội cổ đông năm 2021 : xem nội dung dự thảo
  6. Dự thảo điều lệ công ty : xem nội dung dự thảo
  7. Dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị : xem nội dung dự thảo
  8. Dự thảo quy chế hoạt động Ban kiểm soát : xem nội dung dự thảo
  9. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 : xem dự thảo
  10. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 : xem dự thảo