Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/23/2020  13:57:40

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2020 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía quý cổ đông, Hội Đồng Quản Trị công ty CP May Việt Thịnh đã ban hành bộ tài liệu họp để quý cổ đông tham khảo như sau :

  1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 : xem báo cáo
  2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán nhiệm kỳ 2020 – 2024 : xem tờ trình
  3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về nhiệm kỳ 2015 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2020 – 2024 : xem báo cáo
  4.  Chương trình đại hội cổ động năm 2020 : xem chương trình