Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

03/04/2021  17:30:03

Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 03/04/2021 tại hội trường công ty và kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 40 phút; nội dung đại hội thể hiện chi tiết trong nghị quyết và biên bản đại hội :

 1. Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 : xem nghị quyết 

 2. Biên bản đại hội cổ đông năm 2021 :  xem biên bản