Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/29/2020  11:26:49

Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/03/2020 tại hội trường công ty và kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 45 phút; nội dung đại hội thể hiện chi tiết trong nghị quyết và biên bản đại hội :

 1. Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020 : xem nghị quyết

 2. Biên bản đại hội cổ đông năm 2020 :  xem biên bản họp