Các quy chế tại đại hội đồng cổ động năm 2020

Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 : xem chi tiết

Quy chế bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 : xem nội dung

Quy chế đề cử, ứng cử  hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024: xem nội dung

Mẫu khai lý lịch người ứng cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024: tải nội dung