Thông báo công ty kiểm toán năm 2019

10/08/2019 10:23:30

Ngày 08/10/2019 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

CONG BO THONG TIN KIEM TOAN 2019