Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

09/14/2018 14:30:25

Ngày 14/09/2018 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kiem toan 2018