Thông báo cấp mới sổ cổ đông

Ngày 03/05/2017, Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đỗ Hoàng Hoa – Mã số cổ đông : 020015. Trong vòng 07 ngày, nếu không có sự phản hồi nào, Công ty CP May Việt Thịnh sẽ tiến hành cấp lại sổ mới cho cổ đông Đỗ Hoàng Hoa. Xem nội dung đơn cớ mất