Báo cáo thường niên năm 2014

Năm 2014 công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao công tác tổ chức quản lý sản xuất,chủ động đối phó với những biến động khách quan BCTN 2014

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10