Thông báo cấp mới sổ cổ đông

 Ngày 12/05/2015 Công ty CP May Việt Thịnh có nhận được thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Cao Bá Trung – Mã số cổ đông : 100123 (đơn cớ mất). Trong vòng 07 ngày, nếu không có sự phản hồi nào, Công ty CP May Việt Thịnh sẽ tiến hành cấp lại sổ mới cho cổ đông Cao Bá Trung.