Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

03/29/2018  11:38:05

Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2018 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến từ phía quý cổ đông, Hội Đồng Quản Trị công ty CP May Việt Thịnh đã ban hành bộ tài liệu họp để quý cổ đông tham khảo như sau :

  1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 : xem báo cáo
  2. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2017 : xem báo cáo
  3. Nội dung sửa đổi điều lệ : xem nội dung sửa đổi điều lệ
  4. Dự thảo quy chế quản trị : xem dự thảo